پروژه های جدید

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 65,000
 • 1+1
 • 70 m2
برای فروش - مسکن 80,000
 • 2+1
 • 127 m2
برای فروش - مسکن 210,000
 • 3+1
 • 165 m2
برای فروش - مسکن 58,000
 • 2+1
 • 100 m2
برای فروش - مسکن 74,500
 • 2+1
 • 110 m2
برای فروش - مسکن 180,000
 • 3+1
 • 160 m2
برای فروش - مسکن 135,000
 • 2+1
 • 110 m2
برای فروش - مسکن 32,000
 • 1+1
 • 50 m2
برای فروش - مسکن 58,000
 • 2+1
 • 106 m2